Olet tässä:

Henkilöstöpolitiikka

Nordic Sugarin tulee olla työpaikkana kiinnostava. Haluamme kehittää toimintaamme sosiaalisesti vastuuntuntoisella tavalla niin henkilöstöämme kuin toimintaympäristöämme kohtaan.

Nordic Sugarin henkilöstöpolitiikka ilmaisee asenteemme ja määrittää puitteet koko divisioonassa. Lisäksi huomioimme kansalliset olosuhteet ja noudatamme maakohtaisia yleissopimuksia.

Organisaatio

Organisaatiomme on oltava joustava ja tehokas. Johtamistapamme perustuu vuoropuheluun. Kilpailukyvyn ja kehityksen varmistamiseksi hoidamme avaintehtävät oman henkilöstömme voimin. Olemme avoimia yhteistyöhön ulkopuolisten kumppanien kanssa muissa tehtävissä.

Nordic Sugar haluaa tunnistaa jokaisen työntekijänsä kyvyt ja pyrkii hyödyntämään niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilöstön kehittäminen

Valitsemme jokaiseen tehtävään henkilön, jonka kyvyt ja ammattitaito täyttävät tehtävän vaatimukset. Valinta ja henkilön myöhempi urakehitys pohjautuvat osaamiseen riippumatta sukupuolesta, kansallisuudesta, rodusta, uskonnosta tms. tekijästä.

Jokaisen henkilön osaamisen tulee kehittyä jatkuvasti. Keskitymme parantamaan kunkin taitoja sopusoinnussa henkilön omien sekä yrityksen tarpeiden ja odotusten kanssa. Sen vuoksi meidän kaikkien on oltava valmiita tarttumaan uusiin tehtäviin, osallistumaan projekteihin yli organisaatiorajojen sekä oppimaan ja omaksumaan uusia taitoja.

Yhteisenä edellytyksenä meille kaikille on joustavuus ja myönteinen asenne muutoksia kohtaan. Meidän on kyettävä toimimaan englannin kielellä ja hyödyntämään informaatioteknologiaa siinä määrin kuin kunkin työ sitä edellyttää.

Jokainen henkilö käy esimiehensä kanssa vuosittain kehityskeskustelun. Näissä keskusteluissa käydään läpi asioita, jotka liittyvät yrityksen toimintaan ja henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä ammatillisiin ja yksilöllisiin haasteisiin.

Nordic Sugar tukee kehittymistämme ja mahdollisuuttamme liikkua organisaatiossa. Meitä rohkaistaan ilmaisemaan toiveemme tehtävien vaihdosta yli organisaatiorajojen.

Tiedonkulku
Luottamus ja kehittyminen ovat esimiehen ja alaisen välisten keskustelujen avainsanoja niin ammatillisissa kuin henkilökohtaisissakin asioissa.

Nordic Sugar haluaa avointa tiedonkulkua. Jokaisen meistä tulee tuntea yrityksen ja oman osastonsa tavoitteet sekä ymmärtää oma roolinsa näiden saavuttamisessa. Jokaisella on työssään onnistumisen kannalta tarpeelliset tiedot saatavilla.

Palkkaus
Kunkin henkilön palkka ja muut työehdot määritellään yksilöllisesti markkinatilanteen mukaan. Ne riippuvat työn sisällöstä, pätevyydestä sekä saavutetuista tuloksista verrattuna tehtävälle asetettuihin tavoitteisiin.

Työ- ja vapaa-aika
Pidämme Nordic Sugarissa tärkeänä, että kunkin henkilön työelämä ja vapaa-aika ovat tasapainossa keskenään. Sekä yritys että kukin meistä itse voi edesauttaa tätä joustamalla työtehtävien, työajan ym. suhteen. Nordic Sugar suhtautuu myönteisesti erilaisiin työaikajärjestelyihin, osa-aikatyöhön, etätyöhön, työn sisällön kehittämiseen tai työtehtävien vaihtoon.

Terveys ja turvallisuus
Nordic Sugar haluaa myötävaikuttaa jokaisen työntekijän turvallisuuteen ja terveyden ylläpitämiseen. Siksi harjoitamme järjestelmällistä työsuojelutoimintaa koko organisaatiossa. Kannustamme kaikkia huolehtimaan niin omastaan kuin työtovereittensa hyvinvoinnista ja auttamaan ongelmatilanteissa. Jokaisen tulee aktiivisesti tukea turvallisuustyötä.


Päivitetty 2009